87- 100 Toruń, ul. Kraszewskiego 28/1
(56) 654 04 44
Zmiany w rygorach wykonalności

zmiany w rygorach

Zmiany w rygorach wykonalności stosowanych do umów najmu okazjonalnego i instytucjonalnego.

 

Ustawa z dnia 6 października 2022 r. o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie wprowadza m.in

zmiany:

  •            art. 1, art. 2, art. 4, art. 6 oraz art. 7 pkt 1, 3-7, 10 i 11 wchodzą w życie z dniem 18 grudnia 2022 r.;
  •          art. 7 pkt 13 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Zmiana ww. ustawą w zakresie art. 2 dotyczy – ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.

 W art. 777:
− w § 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
„W takim przypadku w akcie notarialnym wskazuje się stosunek prawny, w związku z którym dłużnik poddaje się egzekucji, datę powstania zobowiązania dłużnika, jego treść, a w przypadku zobowiązań z umów wzajemnych – dodatkowo świadczenie wierzyciela z terminem jego wykonania.”;

− po § 2 dodaje się § 2¹ w brzmieniu:
„Jeśli oświadczenie o poddaniu się egzekucji jest składane w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z zawarcia przez osobę fizyczną umowy pożyczki niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową prowadzoną przez tę osobę albo z zawarcia przez tę osobę innej umowy, do której przepisy o pożyczce stosuje się odpowiednio, wysokość sumy pieniężnej, do której dłużnik poddaje się egzekucji, nie może przekraczać sumy kwoty pożyczki powiększonej o wysokość odsetek maksymalnych obliczonych bezpośrednio od tej kwoty za okres, na który została udzielona pożyczka, wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie obliczonych od kwoty pożyczki za okres do 6 miesięcy oraz maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów, o których mowa w art. 720¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.”;

„Do wniosku o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, o którym mowa w art. 777 § 1 pkt 4–6 lub § 2, w związku z udzieleniem pożyczki pieniężnej zawieranej z osobą fizyczną i niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby należy dołączyć dokument potwierdzający wydanie przedmiotu pożyczki biorącemu pożyczkę lub wskazanej przez niego osobie.”

Ustawa zmieniająca w art. 10 ust. 2 – wprowadza, że „W postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, w którym dłużnik poddał się egzekucji, sporządzonemu przed dniem wejścia w życie przepisu art. 2 niniejszej ustawy, stosuje się przepis art. 777 ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu dotychczasowym.”

Powyższe oznacza, że w tzw. rygorach wykonalności stosowanych do umów najmu okazjonalnego i instytucjonalnego należy podawać datę kiedy lub do kiedy przedmiot najmu zostanie wydany najemcy.

 

 

 

Polityka prywatności i cookies
Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, może ona przechowywać za pośrednictwem Twojej przeglądarki informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookie. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Należy pamiętać, że blokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na wygodę korzystania z naszej witryny internetowej i oferowanych przez nas usług.